Manteniment industrial

A més dels serveis de desenvolupament de projectes i execució, som una empresa de manteniment industrial de les instal·lacions. El nostre servei de manteniment allarga la vida dels equips i garanteix la seguretat de la instal·lació.

Empresa de mantenimiento industrial

Serveis de manteniment preventiu i correctiu

La nostra empresa de manteniment industrial li assegura que les seves instal·lacions industrials funcionin de manera confiable i segura.

Evento programado

Esdeveniment programat

El manteniment preventiu es realitza una vegada a l’any i es programa en el millor moment per a l’empresa, de manera que impacti el menys possible en la seva productivitat.

Estado óptimo de la maquinaria

Estat òptim de la maquinària

Amb el manteniment preventiu es busca mantenir en estat òptim tots els sistemes i substituir els elements que presenten desgast, anticipant incidències o avaries costoses, que a vegades podrien afectar fins i tot la producció.

Medida correctiva

Mesura correctiva

A vegades es presenta alguna incidència que requereix una intervenció correctiva per a restaurar el funcionament normal. Sovint, ocorre en instal·lacions o sistemes que no han rebut un manteniment preventiu adequat.

Actuación inmediata

Actuació immediata

Davant una fallada imprevisible, el nostre equip actua de manera immediata. Diagnostiquem la situació, determinem la millor solució i l’executem, enfocats sempre a evitar futurs problemes similars.

Manteniment de tota classe
d’instal·lacions industrials

La nostra empresa de manteniment industrial treballa braç a braç amb els clients per a mantenir les seves instal·lacions en el punt màxim d’eficiència. També estenem la nostra mà a empreses les instal·lacions de les quals no van ser originalment realitzades per J.Prieto Vallés i estan en cerca d’un proveïdor especialista.

El nostre servei de manteniment industrial de les instal·lacions ofereix un enfocament integral que abasta totes les àrees per a garantir que la productivitat es mantingui de manera eficient.

Atenem les particularitats pròpies de cada empresa, desenvolupant una planificació a mesura.

El nostre compromís garanteix la integritat i el rendiment continu de la infraestructura. Si busca un equip de confiança per a mantenir les seves instal·lacions en el millor estat, el nostre servei li assegura solucions efectives i resultats duradors.

Mantenimiento industrial

Junts impulsem
la seva productivitat

Contacti amb la nostra empresa de manteniment industrial i descobreixi una solució eficient per a la seva empresa.